Regeringen klar med plan for beskyttelse af havets vilde natur

Undervandslandskab og stenrev med strengetang fotograferet i Ebeltoftvig i lavvandszonen. Foto: Danmarks Naturfredningsforening

19 områder i havet omkring Danmark bliver nu beskyttet. I 12 af områderne vil der for første gang være streng beskyttelse af livet i havet. Samtidig udpeges seks nye fuglebeskyttelsesområder i et områder, der dækker mere end en million hektar. Men udpegningen af store områder i Vesterhavet gavner ikke fuglene, fordi der ikke drives jagt så langt ude på havet, siger biolog Søren Wium-Andersen.

HAVPLAN – Regeringen vil udpege 13 områder i Nordsøen og i Østersøen omkring Bornholm som beskyttede havstrategiområder. Det betyder, at blandt andet bundslæbende fiskeri, råstofindvinding, havbrug og klapning bliver forbudt i områderne.

De beskyttede havstrategiområder sendes i høring og skal senere indgå i et indsatsprogram for Danmarks havstrategi og kommer til at indgå i forslag til havplanen, oplyser miljøminister Lea Wermelin.

-Livet i havet er under pres. Vi skal gøre mere for at passe godt på den natur, som ikke lige er til at se under havets overflade. Lige fra molboøsters til småplettede rødhajer og fiskebestande. Her spiller beskyttede områder en vigtig rolle. Nu kommer regeringen med en ambitiøs plan for nye beskyttede områder på havet, og for første gang nogensinde også strengt beskyttede områder med ekstra plads til naturen og biodiversiteten, siger miljøministeren.

Med de nye havstrategiområder i Nordsøen og den centrale Østersø bliver der for første gang udpeget havområder i Danmark med streng beskyttelse. De strengt beskyttede områder vil udgøre 4,1 procent af Danmarks havområder, og her vil være et totalt forbud mod fiskeri.

De beskyttede områder betyder, at særligt livet ved havbunden ikke bliver forstyrret, og at arter som søfjer, fisk og marsvin får bedre vilkår.

Danmark er et vigtigt stop for trækfugle

Der udpeges også seks nye marine fuglebeskyttelsesområder, som kommer til at indgå i forslag til havplanen.

Danmark er et betydningsfuldt land i forhold til trækfugle og ligger meget centralt på vigtige ruter for mange trækfugle.

– Danmark er vigtig ikke bare for de danske fugle men for verdens fugle, fordi vi er et centralt stop på mange trækfugleruter. Der er tidligere blevet gjort alt for lidt for at beskytte trækfuglene. Nu vil regeringen udpege områder, så vi kan passe bedre på fx ederfugle og havlit. Så store fuglebeskyttelsesområder er der ikke blevet udpeget på én gang i årevis, siger Lea Wermelin.

Fuglebeskyttelsesområderne kommer til at ligge i Flensborg Fjord, Sejerøbugten Smålandsfarvandet, i det nordvestlige Kattegat, ved Rønne Banke og i Skagerrak. Det betyder, at myndigheder som udgangspunkt ikke kan give tilladelse til aktiviteter i området, der kan skade fuglene.

DN savner mere urørt hav

Der er både ris og ros fra præsident Maria Reumert Gjerding til regeringens havplan, der netop er blevet præsenteret.

Planen skal sikre den overordnede planlægning af alle de danske havområder i forhold til natur, fiskeri, energi og søfart. Og selvom udspillet er bedre end frygtet, har regeringen ikke taget tilstrækkelig hensyn til naturen i havet, lyder det fra præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Reumert Gjerding.

EU’s biodiversitetsstrategi har en målsætning om 10 procent urørt hav, men i den plan, som netop er fremlagt er det kun lykkedes at nå op på fire procent.

– Som grønt foregangsland bør det være helt naturligt, at vi som minimum lever op til EU’s målsætninger om at sikre en bedre beskyttelse af naturen i havet. Og selvom udspillet vil sikre en markant bedre beskyttelse af havnaturen i Danmark, var det mit håb, at ambitionerne ville være endnu større, når det kommer til udpegningen af områder til urørt hav, siger Maria Reumert Gjerding.

– Naturen i havet har i årtier været i voldsom tilbagegang, hvor fiskebestande og livet i havet har lidt under manglende beskyttelse. Og netop udpegning af områder til urørt hav er det vigtigste virkemiddel til at bremse tabet af biodiversitet i havet. Naturen i havet har brug for store beskyttede områder, hvor havnaturen kan genetablere sig og være i fred, siger hun.

Der drives ikke jagt så langt til havs

Søren Wium-Andersen, der er biolog og jævnligt skriver om natur og biodiversitet, synes det er glædeligt, at miljøministeren nu udlægger betydelige fuglebeskyttelsesområder på havet i enkelte områder med streng beskyttelse.

– Streng beskyttelse er et nyt EU-udtryk, der dækker over, at områder på havet skal friholdes for fiskeri og jagt. Hidtil har Fuglebeskyttelsesområderne til havs blot været skravering på et kort, hvor fiskeri og motorbådsjagt har været tilladt. Ganske få jægere har så i perioden fra 1. oktober til 31. januar, gennem deres jagtindsats – i timevis – kunnet forjage tusinder af trækfugle fra deres fourageringspladser, mens jagten står på, siger Wium-Andersen.

Derfor håber han, at minister vil sørge for, at der udpeges mange flere strengt beskyttede Fuglebeskyttelsesområder i de indre danske farvande.

– For udpegningerne af store områder i Vesterhavet gavner ikke fuglene, da der ikke drives jagt så langt til havs, siger han.

-I de indre danske farvande vil strengt beskyttede områder ikke kun gavne de tre globalt truede og nu fredede arter: Havlit, fløjlsand og taffeland, men også edderfuglen, som Danmark har undladt at jagtfrede på trods af et skærpet krav herom fra EU-Kommissionens side. Endelig vil kystnære strengt beskyttede områder være med til at beskytte sortanden, der yngler i tundraen, og som i et antal på flere hundrede tusinde overvintrer i vore farvande. Derfor vil jeg håbe på, at ministeren får stoppet motorbådsjagten i de indre danske farvande. For motorbådsjagt, der er en aktivitet, der virkeligt skader fuglene, understreger Søren Wium-Andersen.