Jagt og fiskeri kan ødelægge naturen

Hvor vil det være let for Danmark at beskytte ederfuglen ved at udlægges fx. 4.200 km2 af de vigtigste overvintringsområder for ederfugl mod jagt og fiskeri. Sker det samtidigt med, at ederfuglen bliver fredet for jagt i det øvrige land, vil Danmark leve op til såvel EU-Kommissionens ønsker om 10 procent strengt beskyttet natur som Vandfugleaftalens krav om at frede ederfuglen. Foto: Pixabay

EU har foreslået, at 10 procent af vores areal udlægges som strengt beskyttet natur uden jagt og fiskeri. Forslaget kan let gennemføres.

Af Søren Wium-Anderen, biolog

EU har foreslået, at 10 procent af vores areal udlægges som strengt beskyttet natur uden jagt og fiskeri. Et forslag, der har givet anledning til kritik fra jægere og lystfiskere. EU’s forslag kan let imødekommes uden større sværdslag.

De to folketingsmedlemmer Marcus Knuth og Egil Hulgaard, havde den 19.02. et ret unuanceret indlæg herom i Frederiksborg Amts Avis med titlen »Jagt og fiskeri ødelægger ikke naturen«. Argumentet er, at de nordsjællandske naturbrugere elsker naturen allerhøjst, er tættest på den og passer den bedst.

Hvis det går så godt, så må det undre, at Danmark i 2019 til EU fremsendte en »Artikel 12« indberetning, af hvilken det fremgår, at bestanden af ederfugl på såvel kort som lang sigt er i tilbagegang, samt at fiskeri har en indflydelse på nedgangen af bestanden af ederfugl, da de fanges i fiskernes net.

Jagt på fugle

Det nævnes yderligere i indberetningen at otte andre jagtbare arter af fugle også er i tilbagegang. Ederfuglens tilbagegang foranledigede allerede i 2018, at alle de lande, der har tilsluttet sig en international »Vandfugleaftale«, blev anmodet om at frede ederfuglen mod jagt inden 90 dage.

Et ønske som såvel Danmark som EU tog en reservation overfor, hvilket betød, at jagten på ederfugl kunne fortsætte. Men ikke desto mindre udsendte EU-Kommissionen få uger efter et brev til alle EU landene, hvori EU påpeger, at landene er forpligtede til at frede ederfuglen mod jagt ifølge EU’s Fugledirektiv, indtil der foreligger en accepteret handlingsplan, som gør det sandsynligt, at jagten ikke skader bestanden af ederfugl.

Denne henstilling fra EU-Kommissionen har Danmark siddet overhørig og den har ikke været nævnt i de jagttidsforhandlinger, der har været ført i miljøministerens Vildtforvaltningsråd.

Fuglebeskyttelsesområder

Danmark har allerede udlagt Fuglebeskyttelsesområder på i alt 12.100 km2 på havarealet. Men uden at fuglene her er beskyttet mod jagt eller fiskeri. I dag fiskes der endog med bundtrawl, der ødelægger havbunden i beskyttelsesområderne, ligesom der også drives jagt med motorbåde i Fuglebeskyttelsesområderne. Det resulterer i, at fugleflokke fordrives fra de udlagte områder i timevis, mens jagten står på.

Hvor vil det være let for Danmark at beskytte ederfuglen ved at udlægges fx. 4.200 km2 af de vigtigste overvintringsområder for ederfugl mod jagt og fiskeri. Sker det samtidigt med, at ederfuglen bliver fredet for jagt i det øvrige land, vil Danmark leve op til såvel EU-Kommissionens ønsker om 10% strengt beskyttet natur som Vandfugleaftalens krav om at frede ederfuglen.

Hvorfor sker det ikke?

Hvorfor tøver miljøministeren med at beskytte biodiversiteten?

Fakta om Natura2000 områderne

Natura 2000-områder består af Fuglebeskyttelsesområder, Habitatområder og Ramsarområder. Nogle af områderne er både Fuglebeskyttelses-, Habitat- og Ramsarområde på én gang.

Når et område er udpeget, som Natura 2000-område indebærer det:

at der i området skal sikres eller genoprettes en gunstig bevaringsstatus for de forskellige naturtyper og arter, som området er udpeget for. Gunstig bevaringsstatus betyder, at arterne og naturtyperne er beskyttet i tilstrækkeligt omfang til, at naturtyper og levesteder ikke går tilbage, og at arterne på lang sigt kan opretholde levedygtige bestande, og naturtyperne kan bevare sine særlige karakteristika.

Der er udpeget 257 Natura 2000-områder i Danmark.

Områderne dækker 8 procent af det danske landareal og 18 procent af det danske havareal.

Udpegningsgrundlag.

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte bestemte arter og naturtyper. De arter og naturtyper, der skal beskyttes i hvert område, fremgår af udpegningsgrundlaget

Hvilke arter og naturtyper er beskyttede?

Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte en række truede, sårbare eller karakteristiske dyr, fugle, planter og naturtyper.

Fuglebeskyttelsesområderne i tal:

• Fuglebeskyttelsesområder i Danmark: 14.700 km2

• Områder på land: 2.600 km2 – 6 % af Danmarks landareal

• Marine områder: 12.100 km2 – 11 % af Danmarks havareal

Forslag til debat sendes til editor@greenupdate.dk
Skriv så kort som muligt. Husk at angive navn, adresse, stilling eller politisk / organisatorisk tilhørsforhold eller andre relevante informationer. Vedhæft gerne portrætfoto.