Kommuner skal kunne regulere de store svinefabrikker

Helene Meden Hansen, som er nabo til en svinefarm på Tuse Næs nord for Holbæk, er formand for Landsforeningen mod svinefabrikker. Foto: Gustav Bech

Landsforeningen mod svinefabrikker vil give kommunerne mulighed for at sige nej til udvidelse af svineproduktionen i det åbne land.

K O M M E N T A R
Af Helene Meden Hansen,
formand for Landsforeningen mod Svinefabrikker

SVINEFABRIKKER – I 2017 blev kommunerne begrænset i muligheden for at afslå ansøgninger om markante udvidelser af husdyrbrug ud fra for eksempel hensynet til naboer, natur eller turisme. Det var en del af den senere meget omdiskuterede landbrugspakke. Kommunernes mulighed for konkrete vurderinger blev med loven fjernet og erstattet af generelle regler.

Enhedslisten har fremsat et lovforslag om at give kommunerne medbestemmelsen tilbage, således at en kommune efter en helhedsvurdering kan afslå en godkendelse af for eksempel en svinefabrik. Lovforslaget blev første behandlet den 5. maj.

Landbrug & Fødevarer mener, at det vil være en katastrofe, hvis kommunerne får retten til at lave helhedsvurderinger tilbage. 

Hvordan denne katastrofe skulle udmønte sig, er svær at se, da kommunerne netop indtil 2017 har haft mulighed for lokaldemokratisk indflydelse på disse sager. Ændringen af lovgivningen var en skjult lempelse i reglerne for godkendelse af husdyrbrug, og efterlod kommunerne som et gummistempel uden reel plan- og miljøfaglig indflydelse. 

Natur, miljø og turisme

Landsforeningen Mod Svinefabrikker hilser Enhedslistens forslag velkommen. Selvfølgelig skal der laves konkrete helhedsvurderinger i disse lokale sager, og selvfølgelig skal der være tillid til, at kommunerne er dem, der kender deres lokalområde bedst. Og landsforeningen ser frem til, at kommunerne i fremtiden bruger muligheden for medbestemmelse og påtager sig ansvaret som myndighed for alle: erhverv, befolkning og natur.

Et eksempel kommer fra Miljøforeningen på Tuse Næs i Holbæk Kommune. Her ønsker en svineproducent at udvide sin produktion lige op ad et Natura 2000-område med mange sjældne og fredede arter. Husdyrudvidelsen vil betyde døden for de sårbare og ammoniakfølsomme planter, blandt andet de truede orkideer, som det smukke naturområde indeholder. 

Holbæk Kommune har i et brev anbefalet »…Folketinget at sikre en anden udvikling af husdyrbrugsloven, hvor vi som lokal myndighed reelt kan varetage hensynene, som formålsparagraffen foreskriver det og medvirke til at værne om natur, miljø og landskabsværdier i respekt for menneskers livsvilkår.«

Lovforslaget vil kunne føre til en lovgivning, der sikrer dette samt overholdelse af EU’s habitatregler.

I formålsparagraffen til husdyrbrugsloven står der i §1: 

»Loven skal medvirke til at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen og anvendelsen af gødning kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet.«

Lovene modsiger hinanden

Hvis formålet med denne lov skal tages seriøst, så er der alvorligt brug for at ændre den lovgivning og praksis, som Landbrugspakken har ført med sig.

Landsforeningen Mod Svinefabrikker tæller over 400 medlemmer, og mange af disse er ligesom kommunerne fuldkommen magtesløse over for den forurenende svineindustri. 

Foreningen bakker op om Enhedslistens lovforslag og vil kraftigt opfordre til, at det blot er første skridt på vejen til at lovgive og behandle store husdyrbrug som de agroindustrielle virksomheder, de faktisk er. Som Esbjerg Kommune skriver i endnu et brev til ministeren:

»Store husdyrbrug udgør landzonens industrivirksomheder og bør på samme måde som traditionelle industrivirksomheder placeres i områder planlagt til dette formål.«

Og til Landbrug & Fødevarer er der kun at sige: Tag det helt roligt. At give kommunerne (og borgerne) mulighed for helhedsvurderinger er ikke en katastrofe, tværtimod. Der vil fortsat være masser af landbrug i Danmark.