Tønder sløjfer dræn og grøfter på landbrugsjord ved Kogsbøl Mose

Kogsbøl Mose ligger vest for Løgumkloster, tæt ved Vadehavet. Foto: Tønder Kommune

34 hektar lavtliggende marker bliver til natur og skal fange klimagasser og næringsstoffer i Tønder Kommune.

NATUR – Syd for Kogsbøl Mose er Tønder Kommune ved at gennemføre et projekt, hvor dræn og grøfter sløjfes på 34 ha lavtliggende landbrugsjord. Det gavner både klimaet og naturen.

Inden arealer blev drænet i midten af forrige århundrede, var de en del af Kogsbøl Mose. Den tidligere mosejord har et højt indhold af tørv, og når tørv nedbrydes, udleder det CO2. Men når man stopper dræningen, så stopper nedbrydningen af tørven også.

I området ved Kogsbøl Mose vil det ifølge kommunen betyde en reduktion på det, der svarer til 532 ton CO2 hvert år. Det er nogenlunde den mængde CO2, som 45 danskere udleder. 

Den højere vandstand forvandler arealerne til nye enge og moser og giver dermed naturen i området et markant løft. I forbindelse med projektet graves der nye vandhuller, som er et levested for en række padder og fugle. Der tinglyses en deklaration på arealerne, der sikrer, at jorden også fremover vil være natur.

Projektet medfører også, at udvaskningen af kvælstof til Vadehavet reduceres med ét ton hvert år.

8.000 hektar tørveholdige lavbundsarealer

I Tønder Kommune er der gennem tiden gennemført en lang række naturprojekter, men dette er det første projekt, der har fokus på CO2.

Med cirka 8.000 hektar tørveholdige lavbundsarealer er der i kommunen et meget stort potentiale for at reducere ved at tage de lavtliggende landbrugsarealer ud af drift.

Regering har netop afsat to milliarder kroner til udtagning af lavbundsjorde over de næste 10 år.
Det ser formanden for Teknik og Miljøudvalget i Tønder Kommune, Bo Jessen, positivt på.

»Vand -og naturprojekter, der gennemføres på frivillig basis og med opbakning fra de involverede lodsejere, er en stor gevinst for landmændene, miljøet og naturen. Vi har i kommunen mange års erfaring med denne type projekter, og vi forventer også i fremtiden at kunne gennemføre projekter på marginal landbrugsjord til gavn for mange«, siger han.

Penge fra EU

Projektet startede så småt i 2016, da en lodsejer kontaktede kommunen med projektidéen. Efterfølgende har Tønder Kommune gennemført en teknisk og ejendomsmæssig forundersøgelse, foretaget detailprojektering, udbud og lodsejerkompensation. Herefter har projektet været myndighedsbehandlet og været i offentlig høring.

Anlægsarbejdet har været i gang siden slutningen af september og er færdigt i december, oplyser kommunen.

Når anlægsarbejdet er afsluttet, vil der være flyttet cirka 10.000 kubikmeter jord og afbrudt og opfyldt mange kilometer dræn og grøfter. Projektet er støttet af Miljø- og Fødevareministeriets såkaldte lavbundsordning og har et samlet budget på seks millioner kroner. Pengene kommer blandt andet kommer fra EU´s Landdistriktsprogram.