Danske jægeres jagt på ederfugl er konventionsstridig

Ederfugl han. Danske jægere kunne sidste år skyde 22.554 ederfugle, til trods for at miljøministeriet i december 2019 indberettede til EU, at ynglebestanden har været faldende siden 1980! Ederfuglen burde være jagtfredet efter den Vandfugleaftale, som Danmark har tilsluttet sig. Foto: Palle Sørensen

Hvis miljøminister Lea Wermelin virkelig ønsker at fremme biodiversiteten, bør hun frede ederfuglen snarest muligt. Det er virkeligt en lavthængende frugt, og samtidig vil Danmark kunne leve op til Vandfugleaftalen, som vi skrev under på for 22 år siden.


KOMMENTAR
Af Søren Wium-Andersen

AEWA- eller Vandfugleaftalen, som den benævnes i dansk lovgivning, har til opgave at beskytte Afrikanske – Eurasiske migrerende vandfugle. Aftalen blev vedtaget af Folketinget i 1998.

I følge aftalen må der ikke drives jagt på arter, der er opført på Vandfugleaftalens liste B, dersom der ikke foreligger en international handlingsplan for arten. Listerne justeres med jævne mellemrum og i 2018 kom ederfuglen på liste B. Der er ikke udarbejdet en handlingsplan for arten, hvorfor Danmark er forpligtet til at beskytte arten indenfor 90 dage.

Aftalen levner plads til, at de lande, som har tiltrådt aftalen, kan udsættes deres beskyttelsesforanstaltninger, hvilket Danmark benyttede sig af. Hvorfor ministeriet i marts 2019 i et brev til AEWA-sekretariatet i Holland anmodede om en udsættelse af en ændring af jagtloven for ederfuglens vedkommende, da det var planlagt at ændre jagttiderne i 2020.

Bæredygtig jagt på ederfuglene

Derfor kunne jagten på ederfuglene fortsætte. Parallelt med, at der blev skudt 22.554 ederfugle alene i 2019, blev et ophør af jagt på ederfugl drøftet i Vildtforvaltningsrådet(VFR). Som baggrund for forhandlingerne havde Århus Universitet udarbejdet en indstilling til VFR. Af den fremgår det, at der ikke må være jagt på ederfugl. Men det anføres samtidigt, at jagt på ederfugl er bæredygtig.

Dette sker på trods af, at Århus Universitet få måneder efter oplyser, at bestanden af ederfugl er i tilbagegang på såvel kort som lang sigt i EU indberet­ningen »Størrelse og udvikling af fuglebestande i Danmark – 2019. Artikel 12 -rapportering til Fug­lebeskyttelsesdirektivet«.

At Aarhus Universitet anser jagt på ederfugl som værende bæredygtig, er forbløffende, for jagt på arter, der er i tilbagegang, er ifølge AEWA MOP 7 aftalen ikke bæredygtig. Resultatet bliver, at et enigt VFR indstiller til ministeren, at der fortsat kan drives jagt på ederfugle hanner, selvom denne jagt er i direkte strid med konventionen. Jagten på ederfuglehanner fortsætter derfor, da den nye jagttidsbekendtgørelse i juni 2020 ikke ændrede jagttiden på ederfugl.

Embedsmændene burde have oplyst ministeren

Embedsværket burde have oplyst ministeren om, at jagt på ederfugl er konventionsstridig, da der ikke foreligger en international handlingsplan for ederfugl. En aktindsigt fra den 2. november 2020 viser, at ministeriet ikke har oplyst AEWA om, at Danmark ikke gennemførte den stramning af jagtloven for ederfuglens vedkommende, som ministeriet stillede AEWA i udsigt i sit brev fra den 4. marts 2019.

Miljøministeren bør af hensyn til biodiversiteten tage afstand fra, at hendes ministerie gang på gang udnytter reservationsbestemmelserne på grund af et bureaukratisk dansk system for at bevare jagtretten på en truet art en eller to sæsoner mere. Systemet bør ændres af hensyn til den vigende biodiversitet, således at der kan komme en hurtigere reaktion på ændringerne af jagttiderne for truede fugle.

Hvis ministeren ønsker at fremme biodiversiteten, så bør hun frede ederfuglen snarest muligt. Det er virkeligt en lavthængende frugt, der her kan plukkes – helt omkostningsfrit – samtidigt med at Danmark så vil leve op til Vandfugleaftalen. Sker det, vil landet leve op til nogle af de forpligtelser, som det har påtaget sig for at fremme biodiversiteten.