Der er plads til både mennesker, dyr, natur og erhverv på landet

Nutidens krav til udledning af ammoniak er opfyldt uden luftrensning, ved valg af staldsystem og ved overdækning af de store gylletanke, siger Esbjerg Kommune i sin miljøgodkendelse. Arkivfoto: Colourbox

Husdyrbrugloven skal værne om natur, miljø og landskab, skriver chefkonsulenterne Bent Ib Hansen og Henrik Bang Jensen fra Landbrug & Fødevarer i et svar til Susanne Gam, der er rystet over, hvor meget landbrug må støje og svine.

K O M M E N T A R
Af Bent Ib Hansen, chefkonsulent, SEGES husdyrinnovation, Landbrug & Fødevarer og Henrik Bang Jensen, chefkonsulent, Miljø, klima og bæredygtighed, Landbrug & Fødevarer

Fra GreenUpdate.dk 14. maj 2020.

LANDBRUG – »Som miljøsagsbehandler er jeg blevet rystet over, hvor meget landbrug må støje og svine i forhold til de industrivirksomheder, jeg har miljøreguleret.«

Sådan skriver Susanne Gam i sit debatindlæg der blev bragt på Greenupdate.dk den. 14. maj.

Alle husdyrproduktionerne i Danmark har siden 2007 været reguleret af husdyrbrugsloven.

Efter husdyrbrugsloven skal en husdyrproduktion have enten en tilladelse eller (for de større brug) en godkendelse af kommunen. Man kan altså ikke etablere eller udvide en husdyrproduktion, uden at kommunen er inde over med enten en tilladelse eller godkendelse.

Krav om støjgrænser

Ved tilladelser og godkendelser af husdyrbrug stilles der krav om overholdelse af støjgrænser, som gælder for virksomheder placeret i områder for blandet bolig- og erhvervsbebyggelse – og det er skrappere krav end til virksomheder, der ligger i rene erhvervsområde.  Så det giver ingen mening, når Susanne Gam skriver: »Det ville være mere stille og sundere at bo midt i et erhvervskvarter med store virksomheder.«

Det er heller ikke korrekt, når Susanne Gam i sit indlæg skriver, at landbrug i princippet kan etablere sig alle steder i landzoner, hvorimod virksomheder er inddelt i klasser afhængig af, hvor meget de forurener.

Landbrug kan ikke etablere sig alle steder i landzoner. De er omfattet af et tilladelses- og godkendelsessystem – præcist som virksomheder. Store grise- og fjerkræbrug er omfattet af det samme miljøgodkendelsesdirektiv (EUs direktiv) som andre industrivirksomheder – og i Danmark har vi i vid udstrækning overført direktivets bestemmelser til også at gælde for store kvæg- og minklandbrug, selv om de ikke er omfattet af direktivet.

LÆS OGSÅ: Jeg er rystet over, hvor meget landbruget må svine og støje

Landbrugets rytme

Susanne Gam føler sig også generet af støjen fra en nærved liggende svineproducent:

»Nogle dage har vi haft kørende store gyllemaskiner forbi vores ejendom hvert femte minut.«

Det er selvfølgelig generende, men det drejer sig formentlig kun om nogle få dage om året. Fordi landbrug har en årsrytme og er afhængig af vejr og vind, så er vejret godt i det tidlige forår, vil der i en kortere periode blive kørt meget gylle ud på markerne. Det er meget effektivt og er hurtigt overstået.

Der skal være plads til både mennesker, dyr, natur og erhverv. Det tager husdyrloven hensyn til. Miljøminister Lea Wermelin har tidligere meget fint omtalt formålet med regulering af landbrug i henhold til husdyrbrugsloven sådan:

»Husdyrbrugloven har til formål at værne om natur, miljø og landskab, så udviklingen af husdyrproduktionen og anvendelsen af gødning kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskers livsvilkår og for bevarelsen af dyre- og plantelivet. Reguleringen er således udtryk for en afbalancering af de ofte modsatrettede hensyn, der er til hhv. erhverv og omgivelser, herunder naboer og miljøet.«