Ny hård kritik af Landbrugsstyrelsen for svindelsager

Svinestald. Foto: Colourbox

LANDBRUG – Politiet dropper de første 17 svindelsager, fordi de nu er forældede.

Statsrevisorerne har i dag behandlet Rigsrevisionens beretning om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskud med kvalificeret indikation på svig. 

Kritikken fra Rigsrevisionen kommer efter, at Rigsrevisionen i efteråret 2021 modtog en anonym henvendelse om, at Landbrugsstyrelsen bevidst havde tilbageholdt oplysninger for Rigsrevisionen i forbindelse med en tidligere beretningsundersøgelse om Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskud til landbrugsvirksomheder. 

I den nye beretning konkluderer Rigsrevisionen, at Landbrugsstyrelsens forvaltning af tilskudssager har været mangelfuld, og at Landbrugsstyrelsen ikke har fulgt Kammeradvokatens indstillinger. Landbrugsstyrelsen har desuden forbrudt sig mod rigsrevisorloven ved ikke at have sikret, at der rettidigt blev udleveret fuldstændige oplysninger til Rigsrevisionen. 

Oprydningsplan

»Det er en ny alvorlig kritik af Landbrugsstyrelsen. Den bekræfter behovet for den oprydningsplan på syv punkter, som jeg iværksatte i foråret 2021, og udskiftningen af styrelsesdirektøren, efter Rigsrevisionens daværende kritik af Landbrugsstyrelsens tilskudsforvaltning«, siger fødevareminister Rasmus Prehn.

Ifølge ham har Landbrugsstyrelsen allerede rykket sig for at sikre ordentlig forvaltning.

»Den nye ledelse har bl.a. taget initiativ til at oprette en enhed målrettet behandling af svigsager og generelt styrke det juridiske fagmiljø i styrelsen. Det er fornuftige tiltag, som nu skal have tid til at virke og få effekt«, siger Rasmus Prehn.

17 landmænd går fri

Ifølge avisen Danmark dropper politiet at efterforske sager mod 17 landmænd om mulige forsøg på svindel med støttekroner. Efter flere års sagsbehandling hos Landbrugsstyrelsen og tre års efterforskning hos politiet er sagerne nu blevet erklæret forældede.

Avisen Danmark har tidligere beskrevet, hvordan langt over 100 sager ad flere omgange siden 2019 er blevet politianmeldt af Landbrugsstyrelsen på grund af mulig svindel med støttekroner, der skulle have gavnet miljø og dyrevelfærd.

De 17 sager, som nu er blevet erklæret forældede, er første i sagsbunken og blev politianmeldt tilbage i marts 2019.

FAKTA: Fødevareministerens syvpunktsplan: 

  • Fremadrettet kontrol af landbrugeres bagvedliggende ejerforhold 

Der skal udføres kontrol med bagvedliggende ejerforhold på alle tilskudsordninger, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Landbrugsstyrelsen skal hurtigst muligt udvikle en effektiv kontrolmodel.

  • Bagudrettet systematisk gennemgang af bedrifter med risiko for omgåelse

Der skal foretages en systematisk gennemgang af landbrugsbedrifter, hvor der er risiko for omgåelse som følge af manglende kontrol af opsplitning af bedrifter. Gennemgangen skal omfatte alle sager, hvor det er muligt at rejse tilbagebetalingskrav.

  • Faktuel udredning af konkret problematisk sagsforløb

Udredningen skal gennemgå det faktiske forløb i sagen set ud fra et juridisk perspektiv. Udredningen skal herunder forholde sig til, om der er tilsidesat regler eller almindelige forvaltningsretlige principper i forbindelse med myndighedernes behandling af de fire sager. På den baggrund kan der tages nærmere stilling til grundlaget for eventuelt at søge at drage enkeltpersoner til ansvar.

  • Ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver

Der skal foretages en ekstern analyse af Landbrugsstyrelsens væsentligste opgaver, herunder udbetaling af mange milliarder kroner årligt samt arbejdet med at sætte rammerne for landbrugserhvervet gennem regulering. Svagheder og risici skal identificeres, og fremadrettede løsninger på problemerne skal udpeges.

  • Styrkelse af departementets tilsyn med hele ministerområdet

Der skal igangsættes en markant styrkelse af det departementale tilsyn. Der skal oprettes et tilsynskontor i departementet og udarbejdes en styrket tilsynsplan. Derudover skal departementets dialog med Rigsrevisionen fortsat styrkes væsentligt.

  • Eftersyn af andre risikoområder under ministeriet

Den gode forvaltning skal ikke kun sikres på landbrugsområdet. Alle områder skal kigges efter i sømmene. Der skal derfor også igangsættes et serviceeftersyn af andre væsentlige opgaveområder under Fødevareministeriet. Der skal skabes et overblik over problemer og risici samt mulige løsninger på hele ministerområdet.

  • Yderligere styrkelse af indsats for god forvaltningskultur

Der er med fødevareministerens 10-punkts plan igangsat en indsats for at sikre god forvaltningskultur i Fødevareministeriet. Indsatsen skal styrkes yderligere. Den eksisterende plan bliver fulgt op af en række konkrete, der har til formål, at fremme opmærksomheden på den gode forvaltningskultur på hele ministerområdet.
Kilde: Fødevareministeriet