Ny bog om forvaltning af biodiversitet i dyrket skov

Billedet viser en lille stak træ i Gribskov, der skal flises. Selv de store stammer flises og bliver ikke ikke anvendt som gavntræ? Foto: Søren Wium-Andersen

En læseværdig bog, men jeg savner en økonomisk vinkling samt en beskrivelse af, hvorledes biodiversiteten kan forbedres i de mange tusinder af hektar tidligere juletræsskove, der præger mange dele af landet.

Af Søren Wium-Andersen

NY BOG – Bogen »Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov«, som jeg her kommenterer, vakte min interesse, da jeg gennem en årrække har haft min gang i Gribskov.

Bogen, der er på 168 sider, er skrevet af Jacob Heilmann-Clausen, Hans Henrik Bruun, Anders Høj­gård Petersen, Rasmus Riis-Hansen og Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet og markerer afslutningen på projektet: »Urørt skov eller naturnær skovdrift«, der blev finansieret af 15. Juni Fonden med 5,3 mio. kroner.

Den foreliggende bog er rigt illustreret og populær afrapportering af, hvordan man frem­over kan skabe rum til biodiversitet og gamle krogede eller døde træer i dyrkede skove. Mange af forsøgene og observationerne er gennemført i Gribskov i Nordsjælland.

Samtidigt med at veteraniseringsforsøg af ældre træer blev gennemført i perioden fra 2014-2020, blev er – også i Gribskov – gennemført omfattende fældninger af gamle bøgetræer og tabertræer.

Dette for­holder forfatterne af bogen sig ikke til. Det må have være svært for forfatterne at se på, at mens de veteraniserede store træer, så fældede Naturstyrelsen samtidigt de oplagte kandidater til fremtidens veterantræer og fjernede det døde ved.

For flisning af 165-189 årige bøge, der var oplagte veterantræer, skete i områder, der er udlagt til såvel nationalpark som Fuglebeskyttelses- og Habitatområde (!) Og det på trods af, at Naturstyrelsen overfor EU har oplyst, at bi­odiversiteten i de danske skove er ringe.

De manglende kommentarer til styrelsens naturnære skovdrift skyldes sik­kert, at veteran- og tabertræer blev fældet og fliset med såvel politikernes som Naturstyrelsens velsig­nelse for at ende som afgiftsfri varme til borgerne i Helsingør, Hillerød og Tisvilde. Det skete endog parallelt med, at Klimarådet påpegede, at flisafbrænding øger CO2 indholdet i atmosfæren og derfor ikke er bæredygtig.

Bogen har en meget biologisk tilgang til forbedringen af skoven, men undlader at inddrage økono­mien i skovens forvaltning. Det nævnes blot, at »mange skovejere vægter herlighedsværdier højt, selvom det er produktion og jagtleje, der udgør det økonomiske grundlag for skovdriften«.

Ingen prissætning

I bogen præsenteres indenfor 15 temaer 43 praksis nære virkemidler til en forbedret biodiversitet i den dyrkede skov. Men de mange fremlagte forslag til forbedringer af biodiversitet prissættes desværre ikke, selv om mange af forslagene må anses for at være ganske kostbare for den enkelte skovejer.

Diskussion om potentielle problemer med indførelse af lysåbne arealer er lapidarisk. Problemerne med fx opvækst af den meget aggressive – og giftige – ørnebregne affejes med en bemærkning om at:

»Konkurrencestærke arter som ørnebregne og bjerg-rørhvene kan dominere nye skovenge. Arealer, hvor disse arter er hyppige, er derfor ikke egnede til etablering af artsrige skovenge.«

Det oplyses ikke, at i fx Gribskov, hvor mange af de i bogen omtalte forsøg er blevet gennemført, er ørnebregne et problem, da bregnen vokser frem i store mængder, hvor der ryddes til lysninger eller lysbrønde, hvilket også er tilfældet i mange af skovene på den jyske højderyg samt i egekrattene i Vestjylland.

Teksten og billedmaterialet er centreret om ældre skove med meget løv, mens der ikke er mange in­formationer til ejerne af de mange tusinder hektar nåleskove, der blev plantet for maksimalt at ud­nytte EU’s landbrugsmidler, og hvor alle de træer, der var for ringe til at blive anvendt til juletræer, nu danner den dårlige grundstamme for de mange spredte småplantager, der nu står på arealerne.

Forvaltning af biodiversitet i dyrket skov
Af Jacob Heilman-Clausen, Hans Henrik Bruun, Anders Højgaard Petersen, Rasmus Riis-Hansen og Carsten Rahbek.
168 s. Udkom 17.12.2020. 135 kr.
ISBN: 9788797272404