Klimaforandringer presser dyr og planter i Arktis

Mere en halvdelen af de arktiske fuglearter har mindst en bestand i tilbagegang, mens især gæssene er i fremgang. Foto: Knud Falk

De arktiske planter, insekter, fugle og landpattedyr lever i en verden under hastig forandring. Klimaforandringer påvirker en lang række vigtige forhold, som tilgængeligheden af byttedyr og indvandring af nye arter.

ARKTIS – De arktiske arter er under stort pres og vil langsomt men sikkert blive presset længere mod nord i takt med klimaforandringerne i Arktis.

Det fremgår af rapporten The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report, som opsummerer den nuværende viden om, hvordan den arktiske biodiversitet udvikler sig og om de vigtigste trusler mod denne.

Rapporten konkluderer bla. at:

  • Den arktiske vegetation ændrer sig markant, og især buske og træer er på fremmarch
  • Blandt insekterne er vigtige bestøvere nogle steder i kraftig tilbagegang
  • Mere en halvdelen af de arktiske fuglearter har mindst en bestand i tilbagegang, mens især gæssene er i fremgang
  • Mange bestande af rensdyr er i kraftig tilbagegang

Arter i Grønland under pres

Også flere grønlandske arter er under pres på grund af de hastigt ændrede klimaforhold. Undersøgelser fra Grønland viser, at insektarter, der har stor betydning for bestøvning af planter eller som føde for blandt andet fugle, er i tilbagegang.

Rapporten tegner et billede af, at også Grønlands biodiversitet er i forandring og at fortsat overvågning, er af stor betydning for bedre at kunne forudsige, hvordan ændringerne vil få betydning op gennem fødekæden og i sidste ende påvirke de arter, som udgør en naturlig ressource i Grønland.

»Det, at vi ikke bare overvåger enkelt-arter, men hele systemet, gør at vi får et unikt indblik i de fulde konsekvenser af klimaforandringerne i Arktis. Klimaforandringerne påvirker ikke kun de enkelte arter men også samspillet imellem dem, og det er summen af dette der i sidste ende afgør om en art går frem eller tilbage«, siger Niels Martin Schmidt, der er professor ved Aarhus Universitet og en af eksperterne bag rapporten.

The State of the Arctic Terrestrial Biodiversity Report baserer sig på langtidsovervågning af den arktiske biodiversitet i alle de arktiske nationer og er en omfattende syntese af vores nuværende viden om de arktiske økosystemer og arters trivsel.

Rapporten er skrevet af en række internationale eksperter tilknyttet Circumpolar Biodiversity Monitoring Program (CBMP) en hjørnesten i Arktisk Råds undergruppe med fokus på arktisk biodiversitet, Conservation of Arctic Flora and Fauna (CAFF).

Rigsfællesskabet leder i et samarbejde mellem Århus Universitet og Grønlands Naturinstitut programmet sammen med USA.

Rapporten gør desuden status over den igangværende biodiversitetsovervågning rundt om i Arktis, og giver en række anbefalinger til at forbedre vores mulighed for at opdage og beskrive markante ændringer i Arktis, herunder bedre koordinering og standardisering af overvågningen, samt en bedre lokal forankring af overvågningsindsatsen.