Hvornår er svineindustriens grænser for vækst nået?

Et areal på størrelse med Fyn har et bekymrende højt indhold af zink, viser en rapport fra 2015 Mere end 27 procent af svinegyllen var så forurenet med kobber og zink, at den skulle være kørt direkte på en kontrolleret losseplads, dersom gyllen var underkastet reglerne i Slambe­kendtgørelsen som al anden industri. Foto: Holger Øster Mortensen

Der spredes 1,53 ton gylle for hver 1.000 kvm. Gylle indeholder kobber, zink og medicinrester, der stammer fra fodertilsætninger. Tilsætnin­ger anvendes for at afbøde manglerne ved et produktionssystem, der tilsidesætter dyrenes behov.

K O M M E N T A R
Af Søren Wium-Andersen, biolog

LANDBRUGSkatteministeren oplyste i 2018 Folketinget om, at den årlige gylleproduktion lå på 40 mio. tons. Jævnt fordelt over landbrugsarealet svarer det til, at der hvert år udbringes 15,3 tons gylle per hektar. Det svarer til 1,53 tons gylle pr. 1.000 m2 eller til arealet af en parcelhusgrund.

Forleden åbnede fødevareministeren en klimastøtteordning for svineindustrien på 25 procent af byggeud­gifterne for nye svinestalde. Tilskuddet, der alene i år er på 85 millioner kroner, vil yderligere øge svineproduktionen. Derfor spørger jeg, hvornår finder regeringen, at svineindustriens grænser for vækst er nået?

For sporene fra den enorme gylleproduktion er åbenbare i form af ændringer af biodiversiteten. Der ses også algevækst på juletræer og bygninger forårsaget af forureningen.

Hvad er gylle?

  • Gylle er en blanding af husdyrs urin og afføring.
  • Gylle indeholder næringsstoffer, men i så ringe mængder, at det ikke kan betale sig at transportere det ret langt.

Nogle problemer med gylle:

  • DTU kunne i 2013 påvise, at svineinfluenza virus af typen porcint circovirus Type 2 (PCV2), der stammer fra marker gødet med gylle, er fundet i blåmuslinger i Limfjorden.
  • Gylle indeholder kobber, zink og medicinrester, der stammer fra fodertilsætninger. Tilsætnin­ger anvendes for at afbøde manglerne ved et produktionssystem, der tilsidesætter dyrenes rimelige krav.
  • DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, fremlagde i oktober 2015 en rapport, af hvilken det fremgår, at et areal på størrelse med Fyn har et bekymrende højt indhold af zink.
  • Mere end 27 procent af svinegyllen var så forurenet med kobber og zink, at den skulle være kørt direkte på en kontrolleret losseplads, dersom gyllen var underkastet reglerne i Slambe­kendtgørelsen, hvilket al anden industri naturligvis er. Der er – så vidt vides – ikke efterfølgende blevet offentliggjort rapporter om gyllens indhold af tungmetaller.
  • I 2012 oplyste Videncenter for Landbrug i Foodculture, at der skulle udkøres 26 mio. tons gylle stammende fra de seneste 9 måneders produktion. Det svarer til en årlig produktion på 35 mil. tons.
  • I 2018 blev der udkørt 40 mio. tons gylle. En stigning på 14% fra 2012 til 2018.