Er det grøn elektricitet, der skal frede havfuglene?

Havvindmøller. Foto: Colourbox

Danske jægere driver en omfattende motorbådsjagt på overvintrende havfugle i fuglebeskyttelsesområder. Et jagtforbud vil øge bestanden af bl.a. ederfugl, som er i hastig tilbagegang.


KOMMENTAR
Af Søren Wium-Andersen, biolog

Danske jægere driver – som nogle af de få i EU – en omfattende motorbådsjagt på overvintrende havfugle i de udlagte marine Fuglebeskyttelsesområder. At kalde de udlagte arealer for fuglebeskyttelsesområder er blændværk, da her drives såvel en omfattende hobbyjagt som et erhversfiskeri.

Et svar i Folketinget den 14. januar 2021 giver en forventning om, at fuglebeskyttelsesområderne måske bliver reelle for at fremme produktionen af grøn el fra kystnære havvindmøller. For miljøministeren svarer Folketinget »… efter ministeriets vurdering kan det ikke juridisk udelukkes, at f.eks. begrænsning af jagt i særlige tilfælde vil kunne indgå som en kompenserende foranstaltning.«

Jeg vil håbe, at det ikke kun er, når der opsættes vindmøller, at Fuglebeskyttelsesområderne bliver fredet for jagt og fiskeri.

Et jagtforbud vil øge bestanden af bl.a. ederfugl, som er i hastig tilbagegang. Selvom hunner nu er fredet, fortsætter jagten på en faldende bestand af ederfuglehanner, hvoraf der blev skudt 22.554 i 2019.

Dette på trods af, at en international konvention, som Danmark er medlem af, har besluttet, at Danmark skal stoppe for jagten på den truede art i 2019. Et ønske som den danske regering har undgået at opfylde med yderst tvivlsomme argumenter.

Det er udmærket at kompensere for presset på fuglebestandene, når der opsættes vindmøller. Men den generelle nedgang i fuglebestandene bør stoppes nu.

Udviklingen bør vendes. Det kræver et jagt- og fiskeriforbud i Fuglebeskyttelsesområderne. Jeg vil håbe på, at Danmarks Jægerforbund og Miljøministeriet stopper med at kæmpe for at bevare jagten på de vigende bestande af fugle.


FAKTA

Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. 541 (MOF alm. del) stillet 17. december efter ønske fra Søren Egge Rasmussen (EL).

Spørgsmål nr. 541

»Vil ministeren redegøre for, om man i tilfælde, hvor opstilling af kystnære havvindmøller i en overgangsperiode kan påvirke fuglelivet negativt, f.eks. bestanden af edderfugle, kan begrænse jagt på de pågældende arter og betragte jagtbegrænsningen som en kompenserende foranstaltning?«

Svar fra miljøminister Lea Wermelin:

»Hvis en aktivitet kan have betydning for efterlevelse af EU-retlige forpligtelser f.eks. ved at påvirke beskyttede fugle i et udpeget fuglebeskyttelsesområde eventuelt blot i en overgangsperiode, og betingelserne for at fravige naturdirektiverne er tilstede, kan der være krav om at iværksætte kompenserende foranstaltninger. Selvom der ikke er en EU-retlig forpligtelse, kan der i konkrete tilfælde være behov for kompenserende foranstaltninger efter national regulering. Hvilken type af foranstaltning, der kan komme på tale, afhænger af den konkrete påvirkning.

Miljøministeriet er ikke bekendt med, at der i danske fravigelsessager har været anvendt begrænsning af jagt som kompenserende foranstaltning; men efter ministeriets vurdering kan det ikke juridisk udelukkes, at f.eks. begrænsning af jagt i særlige tilfælde vil kunne indgå som en kompenserende foranstaltning.«